Lainaehdot - yleiset ehdot

Sopimuksen tarkoitus
Lainanhakija haluaa hakea lainaa ja rekisteröityy tässä tarkoituksessa Fellow Finance Oyj:n (y-tunnus 2568782-2) (”Fellow Finance”) ylläpitämään lainaa hakeville ja lainan antoa aikoville yksityishenkilöille tarjoamaan verkkopalveluun. Verkkopalvelun käyttäjät voivat hakea lainaa ja myöntää lainoja keskenään tehden lainasopimuksia niin, että lainasopimuksiin liittyvät rahavirrat ja osapuolten välinen yhteydenpito kulkevat Fellow Financen sekä verkkopalvelun kautta, sekä tekee tämän sopimuksen käyttääkseen näihin toimintoihin liittyviä Fellow Financen tarjoamia palveluja (”Vertaislainapalvelu”).

Nämä lainaehdot soveltuvat lainanhakijan ja Fellow Financen väliseen asiakassuhteeseen. Fellow Finance toimii Vertaislainapalvelussa myös lainanantajien edustajana lainasopimusten tekemisen yhteydessä sekä niiden tarkoituksen ja ehtojen toteuttamiseksi. Kun lainasopimus on Vertaislainapalvelussa tehty, se on lainanhakijan ja lainasopimukseen osallistuneiden lainanantajien välinen sopimus.

Lainan myöntäminen
Fellow Financen Vertaislainapalvelussa välittämää vertaislainaa voi hakea ja nostaa vakituisesti Suomessa asuva 20–75-vuotias oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka Fellow Financen suorittaman luottokelpoisuusarvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään kaikki Lainasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Fellow Finance ilmoittaa lainanantajan/-antajien edustajana lainahakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lainanhakijalle Vertaislainapalvelussa tai sähköpostitse. Mikäli lainahakemus ei tule kokonaan rahoitetuksi, voi lainanantaja/-antajat myöntää haettua lainaa pienemmän lainan lainanhakijalle.

Tietojen antaminen, hankinta ja käsittely
Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan mukaisen suostumuksensa. Fellow Finance tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset lainanhakijan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Fellow Finance määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa lainanhakijan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, lainanhakijan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, lainanhakijan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun. Lisäksi Fellow Financella on oikeus tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista lainanhakijalle myönnetyistä luotoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa suostumuksen sille, että Fellow Finance luovuttaa näitä lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Fellow Finance kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta rahoitusyhtiöiltä.

Fellow Finance säilyttää lainasopimuksen osapuolten henkilötietoja luottamuksellisesti. Lainasopimusten sopimusosapuolet yksilöidään toisilleen kunkin osapuolen Vertaislainapalvelun asiakasnumerolla.

Markkinointi ja viestintä
Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä lainahakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä, Fellow Financella on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Vertaislainapalvelun ylläpitäjän oikeudet
Fellow Finance Vertaislainapalvelun ylläpitäjänä pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä ottamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainahakemuksen Vertaislainapalvelustaan. Turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi Fellow Finance pidättää oikeuden muuttaa ja/tai poistaa henkilön käyttäjätunnus ja muita ko. profiilin julkisia tietoja. Profiilin poistamisesta ja profiilin julkisten tietojen muuttamisesta ilmoitetaan lainanhakijalle sähköpostitse.

Palvelupalkkiot
Lainanhakijalta veloitetaan palkkioita kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Hinnasto on saatavilla Vertaislainapalvelussa ja Fellow Finance Oyj:n toimipaikassa.

Lainanantajan tiedonantovelvollisuus
Lainanhakija vakuuttaa, että hänen Vertaislainapalveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja sen jälkeen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanhakijan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa.

Lainanhakijan on annettava Fellow Financelle taloudellista asemaansa ja varojen alkuperää koskevia ja muita tähän sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, jotka ovat tämän sopimussuhteen ja kulloisenkin lainsäädännön kannalta tarpeen.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Fellow Financelle. Fellow Financella on oikeus laskuttaa lainanhakijalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Ilmoitukset
Fellow Financen ja lainanhakijan väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa molempien osapuolten toimesta Vertaislainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Vertaislainapalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko lainanhakija ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Vertaislainapalvelussa toimitetaan lainanhakijalle tieto Fellow Financelle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, ellei lainanhakija ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Ylivoimainen este
Fellow Finance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Fellow Financen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Fellow Finance ilmoittaa asiasta Vertaislainapalvelussa tai Lainanantajan Fellow Financelle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ellei Lainanantaja ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Lainanhakija on velvollinen ilmoittamaan Fellow Financelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Oikeus muutoksiin
Fellow Financella on oikeus muuttaa näitä lainanhakijan yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksista lainanhakijalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainanhakijan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan ja muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

Sopimuksen siirto
Fellow Financella on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksine ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainanhakijalle. Lainanhakijalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Fellow Finance voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta lainanhakijan velvollisuuksiin tai lainanantajien oikeuksiin Vertaislainapalvelussa tehtyjen lainasopimusten nojalla.

Lainanhakija voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei hänellä aiotulla irtisanomishetkellä ole Vertaislainapalvelussa voimassa olevia lainahakemuksia tai voimassa olevia Vertaislainapalvelussa tekemiään lainasopimuksia.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainanhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainanhakijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Voimassa 5.3.2014 lähtien.

Lainaehdot vertaislainassa