Yrityslainanhakijan yleiset ehdot

Sopimuksen tarkoitus
Lainanhakija haluaa hakea lainaa ja rekisteröityy tässä tarkoituksessa Fellow Finance Oyj:n (y-tunnus 2568782-2) (”Fellow Finance”) ylläpitämään lainaa hakeville ja lainan antoa aikoville tarjoamaan verkkopalveluun, jossa verkkopalvelun käyttäjät voivat hakea lainaa ja myöntää lainoja keskenään tehden lainasopimuksia niin, että lainasopimuksiin liittyvät rahavirrat ja osapuolten välinen yhteydenpito kulkevat Fellow Financen sekä verkkopalvelun kautta, sekä tekee tämän sopimuksen käyttääkseen näihin toimintoihin liittyviä Fellow Financen tarjoamia palveluja (”Joukkorahoitus­palvelu”).

Nämä ehdot soveltuvat lainanhakijan ja Fellow Financen väliseen asiakassuh­tee­seen. Fellow Finance toimii Joukkorahoituspalvelussa myös lainan­antajien edustajana lainasopi­musten tekemisen yhteydessä sekä niiden tarkoituksen ja ehtojen toteut­tamiseksi. Kun lainasopimus on Jouk­ko­ra­ho­ituspalvelussa tehty, se on lai­nan­­hakijan ja lainasopimukseen osallis­tu­neiden lainanantajien välinen sopimus.

Lainan myöntäminen
Fellow Financen Joukkorahoitus­palvelussa välittämää joukkorahoitus­lainaa voi hakea ja nostaa Suomeen rekisteröity yritys, jolla on suomalainen pankkitili, joka ei ole konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyys­menette­lys­sä, jolla ei ole maksuhäiriö­merkintöjä ja joka Fellow Financen suorittaman luottokelpoisuus­arvion mukaan kykenee todennä­köisesti täyttä­mään kaikki Lainasopi­muksen mukaiset velvoit­teen­sa. Lainan myöntäminen edellyttää, että Fellow Financelle on toimitettu tai Fellow Finance on muutoin saanut haltuunsa lainansaajan ajanta­saisen kaupparekisteriotteen ja yhtiöjär­jestyksen, tarvittaessa lainansaajan toimivaltaisen elimen päätös lainan hyväksymisestä, tarvittavat valtuutukset sekä näihin liittyvät Fellow Financen edellyttämät selvitykset. Mikäli lainan vakuu­deksi on annettu takaus, edel­lyttää lainan myöntä­minen myös, että Fellow Finan­celle on toimitettu takaus­sitoumus sekä Fellow Financen takaa­jasta edel­lyttämät tunnistamis­asiakirjat ja selvi­tykset.

Fellow Finance ilmoittaa lainanantajan/-antajien edusta­ja­na lainahakemuksen hyväksy­misestä tai hylkää­misestä lai­nan­hakijalle Joukkorahoi­tus­pal­velus­sa tai sähkö­postitse. Mikäli laina­ha­kemus ei tule kokonaan rahoite­tuksi, voi lainan­antaja/-antajat myöntää haet­tua lainaa pienemmän lainan lainan­hakijalle.

Tietojen antaminen, hankinta ja käsittely
Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden luottotietojensa tarkistukseen suostumuksensa. Fellow Finance tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset lainan­hakijan luottokelpoisuuden tarkis­ta­mi­seksi, joiden laajuuden Fellow Finance määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa tilinpäätöstietojen tarkistamisen, vastuuhenkilötietojen tarkistamisen ja julkisten rating-tietojen tarkistamisen. Fellow Financella on oikeus tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotieto­rekisteristä.

Fellow Finance säilyttää lainasopimuksen osapuolten henkilötietoja luottamuksellisesti. Lainanantajat yksilöidään lainasopimuksessa velalliselle Joukkorahoituspalvelun Asiakasnumerolla.

Markkinointi ja viestintä
Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä lainahakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä, Fellow Financella on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointi­tarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Joukkorahoituspalvelun ylläpitäjän oikeudet
Fellow Finance Joukkorahoituspalvelun ylläpitäjänä pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä ottamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainaha­kemuksen Joukkorahoitus­palvelus­taan.

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi Fellow Finance pidättää oikeuden muuttaa ja/tai poistaa henkilön käyttäjätunnus ja muita ko. profiilin julkisia tietoja. Profiilin poistamisesta ja profiilin julkisten tietojen muuttamisesta ilmoitetaan lainanhakijalle sähköpostitse.

Palvelupalkkiot
Lainanhakijalta veloitetaan palkkioita kulloinkin voimassaolevan palveluhin­naston mukaan. Hinnasto on saatavilla verkkopalvelussa ja Fellow Financen toimipaikassa.

Lainanantajan tiedonantovelvollisuus
Lainanhakija vakuuttaa, että hänen Joukkorahoituspalveluun rekisteröity­misen yhteydessä ja sen jälkeen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuu­denmu­kaisia. Lainanhakija yksin on vastuus­sa antamiensa tietojen oikeel­lisuu­desta. Lainanhakijan ilmoitta­mien osoi­te­tie­tojen tulee täsmätä julkisista rekistereistä saatavien tietojen kanssa.

Lainanhakijan on annettava Fellow Financelle taloudellista asemaansa ja varojen alkuperää koskevia ja muita tähän sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, jotka ovat tämän sopimus­suhteen ja kulloisenkin lainsäädännön kannalta tarpeen.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitet­tava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Fellow Financelle. Fellow Financella on oikeus laskuttaa lainanhakijalta virheel­listen yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Fellow Finance välittää lainanhakijan antamat tiedot Joukkorahoituspalveluun lähtökohtaisesti sellaisenaan, eikä ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Fellow Finance ei vastaa hakemus­tiedois­sa olevista virheistä ja niistä johtuvis­ta viivästyksistä.

Ilmoitukset
Fellow Financen ja lainanhakijan väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa molempien osapuolten toimesta Joukkorahoituspalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Joukkorahoituspalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko lainanhakija ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Joukkora­hoituspalvelussa toimitetaan lainan­hakijalle tieto Fellow Financelle ilmoittamaansa sähköpostiosoit­teeseen, ellei lainanhakija ole ilmoitta­nut, ettei hän halua vastaan­ottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähkö­pos­ti­osoit­tee­seen.

Lainanhakija valtuuttaa Fellow Financen ottamaan edustajanaan vas­taan lainanantajien lainanhakijalle teke­mät ilmoitukset sekä lainanhakijan ohjei­den mukaan antamaan lainanhaki­jan poulesta ilmoituksia lainanantajille.

Ylivoimainen este
Fellow Finance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Fellow Financen toiminnan kohtuutto­masta vaikeutumisesta. Fellow Finance ilmoittaa asiasta Joukkorahoitus­palvelussa tai Lainanantajan Fellow Financelle ilmoittamaan sähköposti­osoit­teeseen, ellei Lainanantaja ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoit­tamaansa sähköpostiosoit­teeseen.

Lainanhakija on velvollinen ilmoitta­maan Fellow Financelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Oikeus muutoksiin
Fellow Financella on oikeus muuttaa näitä lainanhakijan yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksista lainanha­kijalle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainanhakijan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muutos tulee voimaan ilman lainanhakijan hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätök­sestä. Muussa tilanteessa lainanhakijan katsotaan hyväksyneen muutokset, jollei lainanhakija muutos­ten ehdo­tettuun voimaantulo­päivään mennessä vastusta niitä.

Sopimuksen siirto
Fellow Financella on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksine ja velvollisuuk­sineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainanhakijalle. Lainan­hakijalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuo­lelle.

Irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Fellow Finance voi halutes­saan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta lainanhakijan velvollisuuksiin tai lainanantajien oikeuksiin Joukkora­hoitus­palvelussa tehtyjen lainasopi­musten nojalla.

Lainanhakija voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei hänellä aiotulla irtisanomishetkellä ole Joukkorahoituspalvelussa voimassa olevia lainahakemuksia tai voimassa olevia Joukkorahoituspalvelussa teke­mi­ään lainasopimuksia.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainanhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainanhakijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Voimassa 1.7.2016 lähtien.

Tutustu myös joukkorahoituspalvelun käyttöehtoihin..

Lainaehdot yrityksille