26.9.2018 13:30 LEHDISTÖTIEDOTE

Fellow Finance Oyj julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamiseen First North -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance” tai ”Yhtiö”) julkistaa suunniteltuun listautumisantiinsa (”Listautumisanti”) liittyvän osakeannin ja osakemyynnin kiinteän merkintähinnan. Fellow Finance tiedotti 21.9.2018 suunnittelevansa listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiö on jättänyt Listautumisantia koskevan esitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 26.9.2018.

Suunniteltu listautumisanti lyhyesti

Suunnitellun Listautumisannin tausta, syyt ja varojen käyttö

Suunnitellun Osakeannin ja Listautumisen tavoitteena on kansainvälisen kasvun ja toiminnan laajentamisen rahoittaminen. Lisäksi Listautumisella tavoitellaan osakkeenomistajien määrän kasvattamista, Yhtiölle pääsyä pääomamarkkinoille sekä Yhtiön osakkeen likviditeetin ja Yhtiön tunnettuuden lisäämistä. Listautuminen mahdollistaa myös osakkeiden tehokkaamman käytön esimerkiksi maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti kansainvälisen kasvun ja toiminnan laajentamisen rahoittamiseen.

Suunniteltu Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen suunniteltua Listautumista. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Osakkeiden listaamiseksi First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 11.10.2018.

Fellow Finance on jättänyt Listautumisantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Yhtiö arvioi, että esite hyväksytään 26.9.2018. Esite on saatavilla sähköisenä Esitteen hyväksymisen jälkeen arviolta 26.9.2018 lähtien Fellow Financen verkkosivuilla osoitteessa www.fellowfinance.fi/yritys/listautumisanti, Evli Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/fellowfinance ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteessa www.nordnet.fi/fellowfinance. Esite on saatavilla painettuna arviolta 27.9.2018 lähtien Fellow Financen pääkonttorista osoitteessa Ratakatu 1 b A 10, 00120 Helsinki, Evli Pankki Oyj:n toimipisteestä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 4. krs, 00100 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa Esitteen hyväksymisen jälkeen arviolta 26.9.2018 Yhtiön verkkosivuilta www.fellowfinance.fi/yritys/listautumisanti, Evli Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/fellowfinance ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteessa www.nordnet.fi/fellowfinance.

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla sähköisenä 26.9.2018
Merkintäaika alkaa 27.9.2018 klo 9.30
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 4.10.2018 klo 16.30
Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 5.10.2018 klo 16.30
Instituutioannin merkintäaika päättyy 9.10.2018 klo 12.00
Lopullisen tuloksen julkistaminen (viimeistään) 10.10.2018
Antiosakkeiden kirjaaminen Kaupparekisteriin (arvio) 10.10.2018
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) 10.10.2018
Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa (arvio) 11.10.2018
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) 15.10.2018

Lisätietoja antaa:

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance, jouni.hintikka@fellowfinance.fi, puh. +358 40 585 5009
Teemu Nyholm, operatiivinen johtaja, Fellow Finance, teemu.nyholm@fellowfinance.fi, puh. +358 50 577 1028

Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Konsernin muodostavat emoyhtiö Fellow Finance Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Lainaamo Oy, P2P Sverige AB ja Fellow Finance Sp. zo.o.

Yhtiö on erikoistunut tarjoamaan joukkorahoitusalustallaan perinteiselle pankkirahoitukselle vaihtoehtoisia rahoitus- ja sijoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna 4.9.2018. Lähde: Altfi Data (tiedot haettu 4.9.2018)

HUOMAUTUS

Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Fellow Finance Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvo-papereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisessa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, jos suunniteltu Listautuminen päätetään toteuttaa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Lataa tiedote