4.1.2019 12:00 SIJOITUSBLOGI

Lainasijoittajan tuotot ja riskit

Useimmat sijoittajat uskovat osakkeiden olevan vuotuisia tuottoja vertailtaessa lyömätön sijoituskohde pitkällä aikavälillä ja uskovat samalla keskimääräisten osakkeista saatavien vuotuisten tuottojen olevan vähintään 7%. Credit Suissen raportin (Global Investment Returns Yearbook 2018) mukaan maailman osakemarkkinan vuotuiset tuotot ovat olleet vuosien 1900-2017 välillä keskimäärin 5,2% ja Euroopassa 4,3%. Vastaavalla ajanjaksolla joukkovelkakirjalainat ovat tuottaneet Euroopassa sijoittajille keskimäärin 1,3% ja maailmalla 2,0%.

Vertaislainaamisesta historiatietoa ei ole saatavissa yhtä kaukaa historiasta kuin osake- ja joukkovelkakirjalainamarkkinoilta. USA:ssa vertaislainasijoittajien historiallinen vuotuinen tuotto vuodesta 2011 alkaen on ollut noin 4,3% ja Britanniassa noin 5,5% (lähde: Brismo Market Data ja Orchard US Consumer Online Lending Index).

Fellow Financen lainasijoittajat ovat päässeet keskimäärin noin 10% vuotuiseen tuottoon vuosien 2014-2018 aikana (kun pääasiallinen lainamarkkina sijoittajilla on tänä aikana ollut Suomen kuluttajalainat). Tuotto on ollut kumulatiivisesti lainasijoittajallemme yli 44%, kun vastaavana ajanjaksona esim. Euro Stoxx 50 osakeindeksi on painunut tappiolle -2,04%.

Tuottoindeksi

Historiamme aikana sijoittajien saama keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 3-8% riippuen lainamarkkinasta.

Sijoittajien tuotto esittää TWR-menetelmällä lasketun tuottoindeksin kaikille Fellow Finance -palvelun sijoituksille yhteensä. Sijoitusten arvo määritellään avoimena lainapääomana vähennettynä luottotappiovarauksella. Luottotappiovaraus lasketaan päivätasolla lainojen maksuviiveen, realisointiarvon ja riskiluokituksen perusteella. Aikavälillä 7/2014 - 11/2016 luottotappiovaraus on estimoitu jälkikäteen johtuen luottotappiovarauksen laskennassa toteutetusta muutoksesta. Vertailuindeksi ei sisällä osinkoja ja täten suora tuottovertailu ei ole mielekästä, tuottoindeksi kuvastaa lainasijoittamisen tuoton tasaisuutta. Palvelun historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Riski

Kaikessa sijoitustoiminnassa on riski pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menettämisestä ja siitä, ettei tuottoa sijoituksille saadakaan. Tältä osin vertaislainaus ja lainamuotoinen yritysten joukkorahoittaminen ei tee poikkeusta. Sijoitusriski voidaan mieltää tuoton vaihteluna odotetun tuoton ympärillä. Lainanantajan keskeisiä riskejä ovat lainansaajan maksukyky (luottoriski), tuoton eroaminen odotetusta tuotosta (korkoriski), kuinka nopeasti osa tai koko lainasalkku on halutessaan myytävissä (likviditeettiriski) ja valuuttakurssien muutokset laina-aikana (valuuttakurssiriski).

Eri sijoitusmuotojen riskiä voidaan vertailla esimerkiksi volatiliteetilla eli tuoton keskihajonnalla. Mitä pienempi volatiliteetti, niin sitä tasaisempi tuotto on ollut. Alla oleva kuva havainnollistaa hyvin eri sijoitusmuotojen tuottoihin liittyvää riskiä ja sama on myös nähtävissä edellä olevassa Sijoitusten tuotto -kuvaajassa, jossa osakeindeksi on vaihdellut paljon, kun taas lainasijoittajan tuotto on ollut tasaista.

Lainasijoittaminen

Graafi osoitteessa: sijoittajalle-tilastot

Vertaislainaamisen historialliset tuotot ohjaavat sijoittajan usein helposti vertaamaan lainaamista osakesijoittamiseen. Kun eri sijoitusmuotojen riskiä vertaillaan volatiliteetilla eli tuoton vaihteluna, niin osakkeita luonnollisempi vertailukohta on joukkovelkakirjalainamarkkina, jonka volatiliteetti on myös ollut vertaislainaamisen volatiliteettia suurempaa.

Luottoriskin rajaus ja maksuviiveellisten lainojen myyntihinnat

Sijoittajan lainasalkusta saamaan tuottoon vaikuttavat lainojen nimelliskoron lisäksi lainansaajien maksukäyttäytyminen, saatavienhallinta sekä maksuviiveellisten lainojen markkinahinta. Suomessa ja Puolassa myymme maksuviiveellisiä kuluttajalainoja perintäyhtiöille säännöllisesti, kun lainaan ei ole saatu maksusuorituksia noin 90 päivän aikana. Jatkossa maksuviiveellisiä kuluttajalainoja tullaan myymään myös Ruotsissa säännöllisesti. Vaihtoehtoisesti saatavienhallintaa voitaisiin tehdä ilman lainojen myyntiä myös vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän avulla.

Tällä hetkellä myyntihinnat kuluttajalainojen maksuviiveelliselle lainapääomalle ovat:

Suomessa maksuviiveellisten lainojen myyntihinta muuttuu 53%:iin tammikuussa. Mitä tämä tarkoittaa sijoittajalle?

Jos lainojen nimelliskorkotaso sekä maksuviiveellisten perintäyhtiölle myytävien lainojen suhde lainasalkuissa säilyy nykyisellä tasolla, niin lainojen myyntihinnan muutos pienentäisi sijoittajan saamaa tuottoa noin 1%-yksiköllä suomalaisista kuluttajalainoista.

Sijoittajan pääasiallinen luottoriski liittyy tilanteeseen, jossa lainansaaja ei maksa lainaansa sijoittajalle sovitusti takaisin. Lainoihin ja velallisiin liittyvää luottoriskiä voi pienentää sijoitusten hajauttamisella mahdollisimman moneen velalliseen ja eri lainamarkkinoiden (Suomi, Saksa, kuluttajat, yritykset jne.) kesken. Luottoriskiä voidaan minimoida hajauttamalla sijoitettava pääoma vähintään 100 eri lainaan.

Mikäli lainansaaja ei maksa lainaansa sijoittajalle takaisin maksumuistuttamisesta huolimatta, niin laina myydään kyseisellä hetkellä parasta hintaa tarjoavalle perintäyhtiölle. Suomessa perintäyhtiöille myytyjen maksuviiveellisten lainojen suhde välittämiimme kuluttajalainoihin on ollut tähän mennessä laskeva eli sijoittajan realisoituneet luottotappiot ovat pienentyneet. Vuodesta 2016 alkaen sijoittajan keskimääräinen luottotappio on laskenut 3,5%:sta alle 1%:iin. Perintäyhtiöiden ostohinta maksuviiveellisille lainoille on ollut 70% lainapääomasta. Vuonna 2017 luottotappio säännöllisesti suomalaisiin kuluttajalainoihin sijoittavalle oli 70%:n myyntihinnalla keskimäärin noin 1,7%. Jos myyntihinta olisi ollut 53%, olisi sijoittajan toteutunut luottotappio vuonna 2017 ollut noin 1%-yksikön enemmän eli 2,7%.

Uuden myyntihinnan ja perintäyhtiön vaihdoksen myötä saamme käyttöömme ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa velkatietopalvelun, jonka avulla meidän on mahdollista saada lainaa hakevasta henkilöstä jatkossa tiedot myös mahdollisista perintäyhtiöllä perinnässä olevista veloista vaikka julkista maksuhäiriötietoa ei henkilöllä olisikaan. Velkatieto tarkoittaa mahdollisia maksumuistutusvaiheen jälkeisiä avoimia saatavia perinnässä. Uskomme tämän lisätiedon osaltaan alentavan myytävien lainojen määrää, ennalta ehkäisevän ylivelkaantumista ja siten luottotappioiden säilyvän maltillisina jatkossakin.

Vertailukaavio ostohinnoilla

Toteutuneet luottotappiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon ja omaa tuottovaadetta silmällä pitäen sijoittajan kannattaa säännöllisesti tarkistaa omat korkovaatimuksensa laina-allokaattorista tai lainatarjouksia tehdessä ja samalla varmistaa myös riittävän hajautuksen toteutuminen lainasijoituksille niin kyseissä lainamarkkinassa sekä hajauttaa sijoituksia myös muille lainamarkkinoille kuten yrityslainoihin.

Tuottovertailun dilemma

Tuottoja vertaillessa eri sijoitusmuotojen ja palveluntarjoajien ilmoittamien tuottoprosenttien välillä kannattaa huomioida, että vertailuun valitaan keskenään vertailukelpoiset tunnusluvut. Yksinkertaisin ja ehkä yleisin tapa on verrata sijoitettua pääomaa sijoitusten euromääräiseen nykyhetken arvoon. Asia monimutkaistuu tai ainakin vertailukelpoisuus voi hämärtyä, kun verrataan eri tavoin laskettuja prosentuaalisia tuottoja kuvaavia tunnuslukuja toisiinsa. Olemme huomanneet, että osa palveluntarjoajista esittää sijoitusten tuottoprosenttia sijoittajalle esimerkiksi saadun korkotuoton suhteessa sijoitettuun pääomaan ilman luottotappiovarauksia lainasalkun maksuviiveellisille lainoille. Usein sijoittajalle esitetään myös vain lainojen nimelliskorkoprosenttia. Samalla olemme havainneet sijoittajien vertailevan näitä eri asioita tarkoittavia prosentteja virheellisesti toisiinsa.

Me esitämme palvelumme etusivulla vielä kolmannen ja kansainvälisesti käytetyn tavan laskea tuottoa lainasijoituksille. Toteutunut tuotto -% palvelussamme kertoo sijoittajalle sijoitetun pääoman vuotuisen tuoton lainasijoituksille laskettuna kaavalla Internal Rate of Return, IRR. Tuoton laskennassamme muuttujina huomioidaan saadut korot, realisoituneet luottotappiot, myyntivoitot ja -tappiot sekä nykyinen lainapääoma vähennettynä luottotappiovarauksella maksuviiveellisille lainoille. Tällä tavalla pyrimme tuomaan sijoittajalle tietoon myös huonommin performoivien lainojen riskit tulevaisuuden tuottoon lainasalkussa.