9.10.2018 11:30 YHTIÖTIEDOTE

Fellow Finance Oyj:n listautumisanti päättynyt ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance” tai ”Yhtiö”) Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta.

Listautumisannissa Fellow Finance laskee osakeannilla liikkeeseen yhteensä 1 300 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”), minkä lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myyvät 1 293 658 osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä ”Tarjot-tavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä ”Listautumisanti”). Osakeannissa liikkeeseen las-kettavat Antiosakkeet edustavat noin 18,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimää-rästä heti Listautumisannin jälkeen. Myyntiosakkeet vastaavat noin 18,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 7,73 euroa osak-keelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 6,96 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinnalla noin 55,0 miljoonaa euroa heti Listautumisannin jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 775 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenki-löille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 1 726 923 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan instituutionaalisil-le sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja 91 735 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön henkilökuntaan kuuluville henkilöille (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa merkitsemättä jääneet 8 265 osaketta on siirretty Instituutioantiin.

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 2,2-kertaisesti. Yleisöanti ylimerkittiin 2,2-kertaisesti, Henkilöstöanti 0,9-kertaisesti ja Instituutioanti 2,2-kertaisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina merkin-täsitoumukset antaneiden tiettyjen OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen, tiettyjen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen ja Prior & Nilsson Fond- & Kapitalförvaltning AB:n allokaati-on jälkeen tarjolla oleviin osakkeisiin kohdistui 2,7-kertainen ylimerkintä. Yleisöannissa annetut merkin-täsitoumukset hyväksytään kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka Yhtiön sijoittaja-asiakkaiden osalta ja 75 Tarjottavaan Osakkeeseen muiden Yleisöannissa merkintäsitoumuksensa an-taneiden osalta sekä näiden määrien ylittävältä osin noin 20,0 prosenttia annetuista merkintäsitoumuk-sista. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Fellow Finance saa Listautumisannista noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat ja Myyntiosakkeita myyvät osakkeenomistajat saavat noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden ko-konaismäärä on yhteensä 7 117 625 osaketta Listautumisannin jälkeen. Osakkeenomistajien kokonais-määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 2 800 osakkeenomistajaan.

Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaettujen Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn merkin-täsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 9.10.2018. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 12.10.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään postitse vahvistuskirje si-toumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 10.10.2018. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille ar-violta toisena (2.) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamista koskevan päätöksen jälkeen (eli arviolta 11.10.2018). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Fin-land -markkinapaikalla arviolta 10.10.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”FELLOW” ja ISIN‑tunnus FI4000348974.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja antaa:

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance, jouni.hintikka@fellowfinance.fi, puh. +358 40 585 5009
Teemu Nyholm, operatiivinen johtaja, Fellow Finance, teemu.nyholm@fellowfinance.fi, puh. +358 50 577 1028

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 5796210

Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Konsernin muodostavat emoyhtiö Fellow Finance Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Lainaamo Oy, P2P Sverige AB ja Fellow Finance Sp. z.o.o.

Yhtiö on erikoistunut tarjoamaan joukkorahoitusalustallaan perinteiselle pankkirahoitukselle vaihtoehtoisia rahoitus- ja sijoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna 4.9.2018. Lähde: Altfi Data (tiedot haettu 4.9.2018)

HUOMAUTUS

Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Fellow Finance Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisessa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, jos suunniteltu Listautuminen päätetään toteuttaa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.