22.1.2018 12:50

Henkilöasiakkaiden vertaislainojen luottotappiot vähennyskelpoisiksi

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut päätöksellään (KHO:2018:11) 19.1.2018 vertais- ja joukkorahoituslainojen luovutuksesta syntyneet tappiot (kuten maksuviiveellisten lainojen myynti perintäyhtiölle) verovähennyskelpoisiksi. Luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana verovuotena. Tämä odotettu päätös nostaa sijoittamisen vertais- ja joukkorahoituslainoihin nyt myös verotuksellisesti samalle tasolle muiden perinteisten sijoitusmuotojen kanssa.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka on jäänyt vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, on verovuodesta 2016 alkaen voitu vähentää pääomatuloista (esim. vertais- ja joukkorahoituslainojen korkotuloista) ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Ennen vuotta 2016 luovutustappio voidaan vähentää vain luovutusvoitoista. Luovutustappio voidaan vähentää verovuonna, jona vertaislaina on myyty perintäyhtiölle. Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa. Mikäli lainaa ei myytäisi perintäyhtiölle, arvonmenetys voidaan vähentää viimeistään silloin, kun ulosottoviranomainen antaa kyseisen velallisen osalta niin sanotun varattomuustodistuksen. Jos lainojen luovutuksesta syntyy voittoa, sitä pidettäisiin vastaavasti luovutusvoittona.

Edellä mainituin tavoin realisoituneiden vertais- ja joukkorahoituslainojen tappioiden vähentämistä voidaan KHO:n päätökseen (KHO:2018:11) vedoten vaatia vuoden 2017 säännönmukaisessa verotuksessa veroilmoitusta tehtäessä. Päätöstä voidaan soveltaa vastaavasti myös aiempiin verovuosiin, jolloin verovelvollisen tulee itse hakea oikaisua verotukseensa. Vuonna 2018 voi vielä tehdä oikaisuvaatimuksia verovuosien 2012 – 2016 osalta.

Katso lisätietoa oikaisuvaatimuksesta Verohallinnon sivulta tästä linkistä

Keskusverolautakunnan ja KHO:n vahvistama päätös verovähennyskelpoisuudesta löytyy tästä linkistä

Vuoden 2017 veroraportointi

Vertais- ja yrityslainoista saaduista korkotuloista sekä realisoituneista luottotappioista vuodelta 2017 välitämme tiedon verottajalle automaattisesti, joten sinun tulee verovelvollisena ainoastaan tarkistaa tiedot maalis-huhtikuussa verottajan toimittamalta esitäytetyltä veroehdotukselta. Mahdolliset jälkimarkkinoilla syntyneet lainojen luovutusvoitot verovelvollisen tulee täydentää veroehdotukseensa. Veroraportin löydät helmikuun alussa palvelustamme kohdasta: Omat tiedot - Raportit.

Yrityslainoista saaduista koroista teemme yksityishenkilöiltä ennakonpidätyksen ja tilitämme veron verottajalle automaattisesti. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on tällä hetkellä määrältään 30%. Ennakonpidätys tehdään sentin tarkkuudella pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Vertaislainoista ei ole tehty ennakonpidätystä. Verovelvollisen tulee tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuus sekä ilmoittaa puuttuvat tai virheelliset tiedot Verohallinnolle.