Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fellow Finance Oyj
Y-tunnus: 2568782-2
Osoite: Ratakatu 1 b A 10, 00120 Helsinki
Puhelin: 0203 80101
Sähköposti: asiakaspalvelu@fellowfinance.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Pasi Rantamäki. Fellow Finance Oyj

3. Rekisterin nimi

Fellow Finance Oyj:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fellow Finance Oyj:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen sekä lainaluokituksen tekeminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, laskutus, perintä, palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen, yhteystietojen hallinta, riskienhallinta, asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta, hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen mukaan lukien yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin sähköpostiviestein asiakastyytyväisyyden ja sen selvittämiseksi, miksi palvelun käyttö/lainahakemuksen täyttö on mahdollisesti jätetty kesken, analysointi ja tilastointi, tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti, väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

Henkilötietoja käsittelevät Fellow Finance Oyj, Soliditet Finland ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjinä.

5. Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai asiakkuuden rekisteröinti tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi lainanantoa, luottoa, vertaislainaamista tai muuta sopimusta tai

b) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten asiakastunnus, henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli, nimi, kotikunta, asiointikieli, kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa, arvo, ammatti, koulutus, työsuhdetiedot (nimi ja puhelinnumero), pankkiyhteystiedot, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, asiakkuuden alkamisajankohta, asiakasohjelmaan liittyvät tiedot, sidosryhmätiedot.

Kooditiedot, kuten tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet), tulo- ja menotiedot, takaisinmaksukykyluokka. Yhteystiedot, kuten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Osoitetiedot, kuten jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sopimus- tai palvelukohtainen osoite, suoramarkkinointikielto.

Henkilön asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista, asiakkuuden rekisteröimisistä ja rekisteröidyn niissä ilmoittamista tiedoista, luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista, tiedot rekisteröidyn antamasta asiakaspalautteesta, tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista, tiedot IP-osoitteesta, tiedot laskutuksesta ja perinnästä, tiedot päätelaitteelle tehtävistä evästeistä, tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun sekä soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin liittyvät tiedot:

a) sijoittajatiedot (sijoittajakokemus ja –tietämys, sekä sijoitustoiminnan luonne)

b) tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (koulutus, ammatti ja perhesuhteet, tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien varojen alkuperä, varojen tosiasialliset edunsaajat).

7. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa Fellow Finance Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Soliditet Finlandin tai Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa, rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä, kohdassa 11 kuvattuja markkinointitarkoituksia. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

8. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Rekisteröidyltä itseltään, Fellow Finance Oyj:n itsensä tuottamista tiedoista, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta, Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt, viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Fellow Finance Oyj voi kerätä tietoja muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

9. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti talletettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta saadut tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa ja tiedostojen sekä tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

10. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Fellow Finance Oyj:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Fellow Finance Oyj voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowfinance.fi tai postitse Fellow Finance Oyj, Ratakatu 1 b A 10, 00120 Helsinki.

12. Korjaamisoikeus

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta niin oma-aloitteisesti kuin rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowfinance.fi tai Fellow Finance Oyj, Ratakatu 1 b A 10, 00120 Helsinki.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Fellow Finance Oyj:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowfinance.fi tai Fellow Finance Oyj, Ratakatu 1 b A 10, 00120 Helsinki.

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Fellow Finance Oyj käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Fellow Finance Oyj saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Fellow Financen yhteistyökumppani voi tukea Fellow Financen esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Fellow Financen palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Fellow Financen palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

14. Muutokset

Fellow Finance Oyj voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan Fellow Finance Oyj:n internet-sivuilla.