Tietosuojaseloste

Fellow Finance on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Fellow Finance kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Fellow Finance-konsernissa rekisterinpitäjänä toimii Fellow Finance Oyj ja/tai se Fellow Financen konserniyhtiö, jonka kanssa asioit. Rekisterinpitäjien tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Fellow Financessa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

1. Mitä henkilötietoja Fellow Finance kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Fellow Financen tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden. Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Tuntemistiedot:

Henkilötunnus ja nimi. Meillä on velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta tai tunnistamalla asiakas sähköisen tunnistautumisen avulla.

Yhteystiedot:

Puhelinnumerot ja osoitteet (ml. postiosoite) sekä ulkomaisista osoitteista kotimaa.

Taloudelliset tiedot:

Sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, luottohistoria ja vakuutukset.

Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot:

Verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero sekä asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot:

Esimerkiksi Fellow Finance lainaturvavakuutusta varten tarvitaan terveyteen ja terveydentilaan liittyviä tietoja.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Osa Fellow Financen keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä tulo- ja luottotiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä meillä voi olla valvontakameroita toimitiloissamme.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit), pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n, ja kansallisten järjestöjen, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön (OFAC), ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyvää tietoa rahansiirtopalvelujen tarjoajilta, pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta sekä muilta Fellow Finance-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

2. Miten Fellow Finance voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä tarjota palveluita. Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen). Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät. Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla). Fellow Financella on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin tai tilitapahtumien tarkkailuun petosten estämiseksi.

Suostumus

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maksutapahtumatietojen käsittely markkinointitarkoituksissa tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

3. Automatisoitu päätöksenteko

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten luotonvälitys- ja myöntöprosessissa digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan, ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla.

4. Kenelle Fellow Finance voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Fellow Finance -konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan. Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Jos olet esimerkiksi pyytänyt meitä toteuttamaan tilisiirron, meidän on luovutettava tiettyjä tietoja voidaksemme toteuttaa varojen siirron.

Kolmannet osapuolet ja Fellow Finance-konserniin kuuluvat yhtiöt

Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluita, kuten tilisiirtoja. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset tunnistautumisratkaisut asianomaisessa maassa ja rahoitusjärjestelmän eri osapuolten kuten tilisiirtojen vastaanottajien välillä. Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset asianomaisissa maissa. Tietoja luovutetaan lisäksi Fellow Finance -konsernin sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille (kuten yhteistyöpankeille, rahoituskohteiden myyjäyhteistyökumppaneille ja lainaturvavakuutusten tarjoajille) sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille vakuutusyhtiöille, jälleenvakuutusten tarjoajille ja työeläkeyhtiöille, jotta voimme tarjota palveluitamme.

5. Miten Fellow Finance suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Fellow Financen hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

7. Evästeet

Fellow Finance kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen, paitsi kun on kyse Fellow Financen verkkopalvelun asiakkaista. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Fellow Financen verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. Lisätietoa evästeistä annetaan Fellow Financen verkkosivuilla.

8. Kuinka kauan Fellow Finance säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten rahanpesun estämiseen, kirjanpitoon ja vakavaraisuusvaatimusten toteuttamiseen, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä. Tietojen säilyttämistä koskevissa velvoitteissa on eroavaisuuksia Fellow Finance -konsernin sisällä eri maiden paikallisista lainsäädännöistä johtuen. Esimerkiksi:

Yllä olevat esimerkit ovat ainoastaan selvennykseksi. Tietojen säilytysajat voivat vaihdella maittain.

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Fellow Finance ei rajoita tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi niillä lainkäyttöalueilla, joissa Fellow Finance toimii. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto Fellow Financeen tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Fellow Financen asiakaspalveluun. Fellow Finance -konserni on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officerin), jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowfinance.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fellow Finance Oyj, Tietosuojavastaava, Pursimiehenkatu 4 A, FI-00150 HELSINKI, Finland. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen missä tahansa maassa, jossa Fellow Finance tarjoaa sinulle tuotteita tai palveluita.