Lainanhakijan yleiset ehdot

Sopimuksen tarkoitus

Lainanhakija haluaa hakea lainaa ja rekisteröityy tässä tarkoituksessa lainahakemuksen jättämällä Fellow Finance Oyj:n (y-tunnus 2568782-2) (”Fellow Finance”) ylläpitämään lainaa hakeville ja lainan antoa aikoville henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaan verkkopalveluun. Verkkopalvelun käyttäjät voivat hakea lainaa ja myöntää lainoja keskenään tehden lainasopimuksia niin, että lainasopimuksiin liittyvät rahavirrat ja osapuolten välinen yhteydenpito kulkevat Fellow Financen sekä verkkopalvelun kautta, sekä tekee tämän sopimuksen käyttääkseen näihin toimintoihin liittyviä Fellow Financen tarjoamia palveluja (”Vertaislainapalvelu”).

Nämä lainanhakijan yleiset ehdot soveltuvat lainanhakijan ja Fellow Financen väliseen asiakassuhteeseen. Fellow Finance toimii Vertaislainapalvelussa myös lainanantajien edustajana lainasopimusten tekemisen yhteydessä sekä niiden tarkoituksen ja ehtojen toteuttamiseksi. Kun lainasopimus on Vertaislainapalvelussa tehty, se on lainanhakijan ja lainasopimukseen osallistuneiden lainanantajien välinen sopimus.

Lainan myöntäminen

Fellow Financen Vertaislaina-palvelussa välittämää vertaislainaa voi hakea ja nostaa vakituisesti Suomessa asuva täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka Fellow Financen suorittaman luottokelpoisuusarvion mukaan kykenee todennäköisesti täytämään kaikki Lainasopimuksen mukaiset velvoitteensa ja joka on ennen lainan nostamista luottokelpoisuusarviota varten toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat kuten tositteen säännöllisistä tuloistaan. Fellow Finance ilmoittaa lainanantajan/-antajien edustajana lainahakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lainanhakijalle Vertaislainapalvelussa tai sähköpostitse. Mikäli lainahakemus ei tule kokonaan rahoitetuksi, voi lainanantaja/-antajat myöntää haettua lainaa pienemmän lainan lainanhakijalle.

Tietojen antaminen, hankinta ja käsittely

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan mukaisen suostumuksensa. Fellow Finance tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset lainanhakijan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Fellow Finance määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa lainanhakijan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, lainanhakijan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, lainanhakijan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun. Lisäksi Fellow Financella on oikeus tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista lainanhakijalle myönnetyistä luotoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa suostumuksen sille, että Fellow Finance luovuttaa näitä lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Fellow Finance kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta rahoitusyhtiöiltä.

Fellow Finance säilyttää lainasopimuksen osapuolten henkilötietoja luottamuksellisesti. Lainasopimusten sopimusosapuolet yksilöidään toisilleen kunkin osapuolen Vertaislainapalvelun asiakasnumerolla.

Markkinointi ja viestintä

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä lainahakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Fellow Financella on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Vertaislainapalvelun ylläpitäjän oikeudet

Fellow Finance Vertaislainapalvelun ylläpitäjänä pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä hakemasta ja nostamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainahakemuksen Vertaislainapalvelustaan. Turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi Fellow Finance pidättää oikeuden muuttaa ja/tai poistaa henkilön käyttäjätunnus ja muita ko. profiilin julkisia tietoja. Profiilin poistamisesta ja profiilin julkisten tietojen muuttamisesta ilmoitetaan lainanhakijalle sähköpostitse.

Palvelupalkkiot

Lainanhakijalta veloitetaan palkkioita kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Hinnasto on saatavilla Vertaislainapalvelussa ja Fellow Finance Oyj:n toimipaikassa.

Lainanhakijan tiedonantovelvollisuus

Lainanhakija vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanantaja tai Fellow Finance Oyj ei vastaa hakemustiedoissa tai velkakirjassa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainanhakijan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Lainanantajalla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-jien edustajana on oikeus varmistaa, että lainanhakijan antama puhelinnumero on oikea ja lainanhakijan käytössä.

Lainanhakijan on annettava lainahakemuksella Fellow Finance Oyj:lle lainanantajan/-jien edustajana taloudellista asemaansa koskevia ja muita lainasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanantajalle lainasuhteen kannalta tarpeellisia. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Fellow Finance Oyj:lle. Fellow Finance Oyj:llä on oikeus laskuttaa lainanhakijalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Ilmoitukset

Kaikki osapuolten väliset ilmoitukset annetaan Fellow Finance Oyj:lle kunkin osapuolen edustajana.

Osapuolten väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta Vertaislainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Vertaislainapalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Vertaislainapalvelussa toimitetaan lainanantajille ja lainanhakijalle tieto heidän edustajalle ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin, ellei osapuoli ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Ylivoimainen este

Lainanantaja, lainanhakija ja/tai Fellow Finance Oyj ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Fellow Finance ilmoittaa asiasta Vertaislainapalvelussa tai Lainanantajan ja Lainanhakijan Fellow Financelle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ellei Lainanantaja tai Lainanhakija ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan Fellow Finance Oyj:n kautta tai muutoin toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Fellow Finance Oyj ilmoittaa asiasta osapuolille siten kuin näissä ehdoissa on sovittu ilmoituksista.

Oikeus muutoksiin

Fellow Financella on oikeus muuttaa näitä lainanhakijan yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksista lainanhakijalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainanhakijan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan ja muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

Sopimuksen siirto

Fellow Financella on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksine ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainanhakijalle. Lainanhakijalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Fellow Finance voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta lainanhakijan velvollisuuksiin tai lainanantajien oikeuksiin Vertaislainapalvelussa tehtyjen lainasopimusten nojalla.

Lainanhakija voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei hänellä aiotulla irtisanomishetkellä ole Vertaislainapalvelussa voimassa olevia lainahakemuksia tai voimassa olevia Vertaislainapalvelussa tekemiään lainasopimuksia.

Valvontaviranomaiset

Fellow Finance Oyj on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin Y-tunnus 2568782-2. Fellow Finance Oyj:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.fiva.fi).

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Fellow Finance noudattaa vertaislainojen välitystoiminnassaan kuluttajasuojalain 7 luvun säännöksiä. Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainansaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Voimassa 1.3.2018 lähtien

Lainasopimuksen yleiset ehdot

Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on Lainasopimuksen ehdoissa määritetty merkitys.

Lainan takaisinmaksu

Lainansaaja maksaa lainan takaisin lainanantajalle/-antajille kuukausittain Lainasopimuksen ehdoissa sovitun maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai lainanantajan ja lainansaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, lainan ja siitä perittävien korkojen sekä lainasta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, lainanantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen lainakorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko lainan eräpäivänä jäljellä olevalle lainamäärälle.

Lainan maksuerä muodostuu mahdollisesta avauspalkkiosta, korosta, maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden veloituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät Lainasopimuksesta ja lainan maksuohjelmasta. Lainansaaja ilmoittaa Lainahakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka lainanantajalla/-antajilla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta vaihtoehtoista aikataulua.

Lainan korko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun laina on nostettu lainansaajan pankkitilille. Lainan kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa lainasopimuksessa sovitun mukaisesti. Korko muodostuu lainansaajan ja lainanantajan/-antajien kesken sovitusta kiinteästä korosta.

Lainan todellinen vuosikorko ilmoitetaan Vertaislainapalvelussa ja/tai Lainasopimuksessa.

Lainasta perittävät muut maksut

Avauspalkkio veloitetaan lainansaajalta lainaa nostettaessa tai jaettuna lainan maksuerille ja sen määrä on yksilöity Lainasopimuksessa.

Lainansaajan on korvattava lainanantajalle/-antajille ne kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, sen korkojen ja lainanhoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin

Lainansaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko lainan pääoma korkoineen ja mahdollisine muine kuluineen takaisin lainanantajalle. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa otetaan huomioon vahvistetun maksuohjelman seuraavassa erässä/erissä.

Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta lainanantajan/-antajien saatavasta vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu jäljellä olevaan laina-aikaan. Mikäli lainansaaja maksaa koko jäljellä olevan lainan määrän takaisin muulloin kuin eräpäivänä, korko lasketaan seuraavaan eräpäivään asti. Lainanantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan Lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kustannukset. Lainansaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun Fellow Finance Oyj:n asiakaspalvelusta.

Lainan erityiset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti

Mikäli lainanantajan saatava lainansaajalta on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % Velasta tai siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä tai käsittää lainanantajan koko jäännössaatavan, lainanantajalla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan edustajana on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen lainansaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Lainaa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu lainansaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanantajalle ilmeisen kohtuutonta olla eräännyttämättä lainaa. Suoritusesteestä on ilmoitettava Fellow Finance Oyj:n asiakaspalveluun viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli lainansaaja on antanut Fellow Finance Oyj:lle ja edelleen lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, lainanantajalla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-antajien edustajana on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen lainansaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu lainansaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Laina erääntyy Fellow Finance Oyj:n lainanantajan/-antajien edustajana tekemästä vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos lainansaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli lainanantaja tai edustajansa Fellow Finance Oyj ei, huolimatta jonkin näissä velan yleisissä ehdoissa eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei lainanantaja luovu eräännyttämisperusteesta lainansaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin lainalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos lainaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos lainansaaja laiminlyö Lainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, lainanantajalla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-jien edustajana on oikeus Lainasopimuksen ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Lainan perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa lainansaaja.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Fellow Finance Oyj:llä on Lainanantajan/-antajien edustajana oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanantaja tai Fellow Finance Oyj ei vastaa hakemustiedoissa tai velkakirjassa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Lainanantajalla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-jien edustajana on oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero on oikea ja lainansaajan käytössä.

Lainansaajan on annettava lainahakemuksella Fellow Finance Oyj:lle lainanantajan/-jien edustajana taloudellista asemaansa koskevia ja muita lainasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanantajalle lainasuhteen kannalta tarpeellisia.

Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainansaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Fellow Finance Oyj:lle. Fellow Finance Oyj:llä on oikeus laskuttaa lainansaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Lainanantajilla tai Fellow Financella lainanantajien edustajana on oikeus peruuttaa lainan nostaminen ja lainasopimus, mikäli lainansaajalta ei voida varmentaa tulotietoja tai muuta edellä mainittua lainasuhteeseen vaikuttavaa tietoa tai ilmenee seikkoja joiden vuoksi Lainanantajilla tai Fellow Financella on syytä uudelleen arvioida lainapäätöstä ennen lainan nostamista.

Lainansaajan valtuutus

Lainansaaja valtuuttaa Fellow Finance Oyj:n ottamaan puolestaan vastaan lainanantajien lainansaajalle tekemät ilmoitukset sekä lainansaajan ohjeiden mukaan antamaan lainansaajan puolesta ilmoituksia lainanantajalle/lainanantajille. Lainansaaja valtuuttaa Fellow Finance Oyj:n välittämään lainasopimuksen mukaiset ja Fellow Financen asiakasvaratilille maksamansa lainan takaisinmaksuerät Lainanantajille. Valtuutusta ei voi erikseen peruuttaa ja se on voimassa lainasuhteen voimassaoloajan. Lainansaaja voi peruuttaa antamansa valtuutuksen maksamalla lainan takaisin kohdassa ”Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin” esitetyllä tavalla.

Ilmoitukset

Kaikki osapuolten väliset ilmoitukset annetaan Fellow Finance Oyj:lle kunkin osapuolen edustajana. Osapuolten väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta Vertaislainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Vertaislainapalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Vertaislainapalvelussa toimitetaan lainanantajille ja lainansaajille tieto heidän Edustajalle ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin, ellei osapuoli ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Ylivoimainen este

Lainanantaja/-antajat ja/tai Fellow Finance Oyj ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Fellow Finance Oyj:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan Fellow Finance Oyj:n kautta tai muutoin toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Fellow Finance Oyj ilmoittaa asiasta osapuolille siten kuin näissä ehdoissa on sovittu ilmoituksista.

Oikeus muutoksiin

Lainanantajilla tai Fellow Finance Oyj:llä on oikeus muuttaa lainan sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista lainansaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainansaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Lainansaajan katsotaan hyväksyneen sopimusehtojen muutokset, jollei lainansaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Lainansaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lainansaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Erilliset velkasuhteet ja niiden siirrettävyys

Jokaisessa lainasopimuksessa on niin monta erillistä velkasuhdetta kuin kussakin lainasopimuksessa on lainanantajia ja jokaisen lainanantajan oikeudet kyseisen lainasopimuksen nojalla ovat erikseen siirrettävissä Vertaislainapalvelussa toiselle lainanantajalle.

Sopimuksen siirto

Lainanantajilla ja Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-jien edustajana on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Fellow Finance Oyj:llä lainanantajan/-jien edustajana on myös oikeus siirtää pelkästään yksittäisen lainanantajan oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Valvontaviranomaiset

Fellow Finance Oyj on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin Y-tunnus 2568782-2. Fellow Finance Oyj:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.fiva.fi).

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Fellow Finance noudattaa vertaislainojen välitystoiminnassaan kuluttajasuojalain 7 luvun säännöksiä.

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainansaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistäkuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Voimassa 1.3.2018 lähtien

Hae lainaa