Eturistiriitojen hallinta

Eturistiriitatilanteella tarkoitetaan poikkeuksellista maksupalvelun tarjoamiseen liittyvää, esimerkiksi asiakkaan ja Yhtiön välillä syntyvää tilannetta, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski.

Eturistiriitatilanne voi syntyä, kun Yhtiöllä, sen henkilökunnalla tai toisella asiakkaalla on esiteltyyn lainahakemukseen tai rahoitussopimukseen liittyvä toisen asiakkaan edusta poikkeava etu tai intressi. Eturistiriita voi syntyä myös Yhtiön ja sen henkilökunnan välille tai kahden asiakkaan välille.

Fellow Finance tarjoaa asiakkailleen muun muassa seuraavia palveluita, joissa eturistiriitatilanteita voi mahdollisesti syntyä:

Fellow Finance on toteuttanut kohtuullisiksi katsomansa toimenpiteet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Fellow Finance pyrkii ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet muun muassa sisäisen koulutuksen, ohjeistuksen ja käyttövaltuuksien avulla. Yhtiöllä on käytössään esimerkiksi seuraavat järjestelyt eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja valvomiseksi:

Yleiset periaatteet eturistiriitatilanteissa

A) Asiakkaan edun mukaisesti toimiminen

Yhtiö toimii palveluita tarjotessaan aina ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

B) Tasapuolisuus ja objektiivisuus

Yhtiö toimii palveluita tarjotessaan aina tasapuolisesti ja objektiivisesti suhteessa kaikkiin asiakkaisiin. Yhtiön tarjotessa samaa palvelua eri asiakkaille, Yhtiö ei saa suosia tiettyä asiakasta toisten asiakkaiden edun kustannuksella.

C) Salassapitovelvollisuus

Kaikki asiakkaita, asiakkaiden liiketoimia tai asiakkaille tarjottavia palveluita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Näitä tietoja ei saa luovuttaa Yhtiön ulkopuolelle.

Fellow Financen henkilöstö ja lähipiiri voivat sijoittaa lainahakemuksiin ainoastaan samalla käyttöliittymällä kuin sijoittajat. Henkilöstö ei voi ostaa lainoja jälkimarkkinoilta, mutta voi myydä lainoja toimitusjohtajan erillisellä luvalla. Henkilöstö ei voi nostaa lainaa palvelusta sijoittajilta.

Jos eturistiriitatilanne edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta syntyy, asiakkaalle annetaan riittävät tiedot eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista. Sijoittaja harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Kyseinen liiketoimi voidaan myös jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi Fellow Financen tai sijoittajan aloitteesta.

Jokainen työntekijä vastaa osaltaan eturistiriitatilanteiden tunnistamisesta ja syntyneiden eturistiriitatilanteiden raportoinnista. Eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen, välttämiseen ja hallintaan liittyvien periaatteiden noudattamista valvoo riskipäällikkö, jolle syntyneistä eturistiriitatilanteista raportoidaan. Riskipäällikön on puolestaan raportoitava yhtiön hallitukselle kaikista toteutuneista eturistiriitatilanteista.

Yhtiö varmistaa, että kaikki sen työntekijät noudattavat hallituksen hyväksymiä sisäisiä ohjeita.