Fellow Finance Oyj:n yhtiöjärjestys

Voimassa 9.10.2018 lähtien

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Fellow Finance Oyj, ruotsiksi Fellow Finance Abp ja englanniksi Fellow Finance Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on joukkorahoitus- ja rahoitusliiketoiminta, arvopaperi- ja kiinteistökauppa ja muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia sekä muita arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhtiö voi myös harjoittaa online-markkinointia, verkkopalveluiden kehitystä ja yhtiön toimialaan liittyvää konsultointia. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitettua maksupalvelua. Yhtiön tarjoamat maksupalvelut käyvät ilmi Finanssivalvonnan ylläpitämästä maksulaitosrekisteristä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja yhtiön prokuroista päättää hallitus.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja yhtiön hallituksen harkinnan mukaan yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä
10. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.