Yleiset lainaehdot yritykselle

Sopimuksen tarkoitus

Lainanhakija haluaa hakea lainaa ja rekisteröityy tässä tarkoituksessa lainahakemuksen jättämällä Fellow Finance Oyj:n (y-tunnus 2568782-2) ("Fellow Finance") ylläpitämään lainaa hakeville ja lainan antoa aikoville tarjoamaan verkkopalveluun, jossa verkkopalvelun käyttäjät voivat hakea lainaa ja myöntää lainoja keskenään tehden lainasopimuksia niin, että lainasopimuksiin liittyvät rahavirrat ja osapuolten välinen yhteydenpito kulkevat Fellow Financen sekä verkkopalvelun kautta, sekä tekee tämän sopimuksen käyttääkseen näihin toimintoihin liittyviä Fellow Financen tarjoamia palveluja ("Joukkorahoitus­palvelu").

Nämä yrityslainahakijan yleiset ehdot soveltuvat lainanhakijan ja Fellow Financen väliseen asiakassuh­tee­seen. Fellow Finance toimii Joukkorahoituspalvelussa myös lainan­antajien edustajana lainasopi­musten tekemisen yhteydessä sekä niiden tarkoituksen ja ehtojen toteut­tamiseksi. Kun lainasopimus on Jouk­ko­ra­ho­ituspalvelussa tehty, se on lai­nan­­hakijan ja lainasopimukseen osallis­tu­neiden lainanantajien välinen sopimus.

Lainan myöntäminen

Fellow Financen Joukkorahoitus­palvelussa välittämää joukkorahoitus­lainaa voi hakea ja nostaa Suomeen rekisteröity yritys, jolla on suomalainen pankkitili, joka ei ole konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyys­menette­lys­sä, jolla ei ole maksuhäiriö­merkintöjä ja joka Fellow Financen suorittaman luottokelpoisuus­arvion mukaan kykenee todennä­köisesti täyttä­mään kaikki Lainasopi­muksen mukaiset velvoit­teen­sa, ja joka on ennen lainan nostamista luottokelpoisuusarviota varten toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat kuten tilinpäätöstiedot. Lainan myöntäminen edellyttää, että Fellow Financelle on toimitettu tai Fellow Finance on muutoin saanut haltuunsa lainansaajan ajanta­saisen kaupparekisteriotteen ja yhtiöjär­jestyksen, tarvittaessa lainansaajan toimivaltaisen elimen päätös lainan hyväksymisestä, tarvittavat valtuutukset sekä näihin liittyvät Fellow Financen edellyttämät selvitykset. Mikäli lainan vakuu­deksi on annettu takaus, edel­lyttää lainan myöntä­minen myös, että Fellow Finan­celle on toimitettu takaus­sitoumus sekä Fellow Financen takaa­jasta edel­lyttämät tunnistamis­asiakirjat ja selvi­tykset.

Fellow Finance ilmoittaa lainanantajan/-antajien edusta­ja­na lainahakemuksen hyväksy­misestä tai hylkää­misestä lai­nan­hakijalle Joukkorahoi­tus­pal­velus­sa tai sähkö­postitse. Mikäli laina­ha­kemus ei tule kokonaan rahoite­tuksi, voi lainan­antaja/-antajat myöntää haet­tua lainaa pienemmän lainan lainan­hakijalle.

Tietojen antaminen, hankinta ja käsittely

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden luottotietojensa tarkistukseen suostumuksensa. Fellow Finance tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset lainan­hakijan luottokelpoisuuden tarkis­ta­mi­seksi, joiden laajuuden Fellow Finance määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa tilinpäätöstietojen tarkistamisen, vastuuhenkilötietojen tarkistamisen ja julkisten rating-tietojen tarkistamisen. Fellow Financella on oikeus tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotieto­rekisteristä.

Fellow Finance säilyttää lainasopimuksen osapuolten henkilötietoja luottamuksellisesti. Lainanantajat yksilöidään lainasopimuksessa velalliselle Joukkorahoituspalvelun Asiakasnumerolla.

Markkinointi ja viestintä

Lainanhakija antaa Fellow Financelle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä lainahakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä, Fellow Financella on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointi­tarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Joukkorahoituspalvelun ylläpitäjän oikeudet

Fellow Finance Joukkorahoituspalvelun ylläpitäjänä pidättää itselleen oikeuden estää lainanhakijaa hakemasta ja nostamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainaha­kemuksen Joukkorahoitus­palvelus­taan.

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi Fellow Finance pidättää oikeuden muuttaa ja/tai poistaa lainanhakijan käyttäjätunnus ja muita ko. profiilin julkisia tietoja. Profiilin poistamisesta ja profiilin julkisten tietojen muuttamisesta ilmoitetaan lainanhakijalle sähköpostitse.

Palvelupalkkiot

Lainanhakijalta veloitetaan palkkioita kulloinkin voimassaolevan palveluhin­naston mukaan. Hinnasto on saatavilla verkkopalvelussa ja Fellow Financen toimipaikassa.

Lainanhakijan tiedonantovelvollisuus

Lainanhakija vakuuttaa, että hänen Joukkorahoituspalveluun rekisteröity­misen yhteydessä ja sen jälkeen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuu­denmu­kaisia. Lainanhakija yksin on vastuus­sa antamiensa tietojen oikeel­lisuu­desta. Tieto, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla merkitystä Lainanantajille, on viivytyksettä oikaistava.

Lainanhakijan ilmoitta­mien osoi­te­tie­tojen tulee täsmätä julkisista rekistereistä saatavien tietojen kanssa.

Lainanhakijan on annettava Fellow Financelle taloudellista asemaansa ja varojen alkuperää koskevia ja muita tähän sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, jotka ovat tämän sopimus­suhteen ja kulloisenkin lainsäädännön kannalta tarpeen.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitet­tava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Fellow Financelle. Fellow Financella on oikeus laskuttaa lainanhakijalta virheel­listen yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Fellow Finance välittää lainanhakijan antamat tiedot Joukkorahoituspalveluun lähtökohtaisesti sellaisenaan ja Joukkorahoituslain mukaisessa muodossa. Lainanhakijan on ilmoitettava joukkorahoituksen välittäjälle ja Lainanantajille viipymättä tieto omassa taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneista olennaisista muutoksista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat lainanhakijan velvollisuuksien täyttämiseen.

Fellow Finance ei vastaa hakemus­tiedois­sa olevista virheistä ja niistä johtuvis­ta viivästyksistä.

Ilmoitukset

Fellow Financen ja lainanhakijan väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa molempien osapuolten toimesta Joukkorahoituspalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Joukkorahoituspalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko lainanhakija ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Joukkora­hoituspalvelussa toimitetaan lainan­hakijalle tieto Fellow Financelle ilmoittamaansa sähköpostiosoit­teeseen, ellei lainanhakija ole ilmoitta­nut, ettei hän halua vastaan­ottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähkö­pos­ti­osoit­tee­seen.

Lainanhakija valtuuttaa Fellow Financen ottamaan edustajanaan vas­taan lainanantajien lainanhakijalle teke­mät ilmoitukset sekä lainanhakijan ohjei­den mukaan antamaan lainanhaki­jan poulesta ilmoituksia lainanantajille.

Ylivoimainen este

Lainanantaja, lainanhakija ja/tai Fellow Finance Oyj ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Fellow Finance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Fellow Financen toiminnan kohtuutto­masta vaikeutumisesta. Fellow Finance ilmoittaa asiasta Joukkorahoitus­palvelussa tai Lainanhakijan ja Lainanantajan Fellow Financelle ilmoittamaan sähköposti­osoit­teeseen, ellei osapuoli ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoit­tamaansa sähköpostiosoit­teeseen.

Lainanhakija on velvollinen ilmoitta­maan Fellow Financelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Oikeus muutoksiin

Fellow Financella on oikeus muuttaa näitä lainanhakijan yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksista lainanha­kijalle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainanhakijan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muutos tulee voimaan ilman lainanhakijan hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätök­sestä. Muussa tilanteessa lainanhakijan katsotaan hyväksyneen muutokset, jollei lainanhakija muutos­ten ehdo­tettuun voimaantulo­päivään mennessä vastusta niitä.

Sopimuksen siirto

Fellow Financella on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksine ja velvollisuuk­sineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainanhakijalle. Lainan­hakijalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuo­lelle.

Irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Fellow Finance voi halutes­saan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta lainanhakijan velvollisuuksiin tai lainanantajien oikeuksiin Joukkora­hoitus­palvelussa tehtyjen lainasopi­musten nojalla.

Lainanhakija voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei hänellä aiotulla irtisanomishetkellä ole Joukkorahoituspalvelussa voimassa olevia lainahakemuksia tai voimassa olevia Joukkorahoituspalvelussa teke­mi­ään lainasopimuksia.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainanhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainanhakijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Voimassa 20.8.2017 lähtien.

Velan yleiset ehdot

Määritelmät

- Asiakasvaratilillä tarkoitetaan velkasuhteeseen liittyvän rahaliikenteen hoitamiseen tarkoitettua pankkitiliä Suomessa.

- Eräpäivällä tarkoitetaan Velkakirjassa määritel­tyä maksuerän kuukausittaista maksu­päi­vää.

- Maksuohjelmalla tarkoitetaan Velan ja koron sekä muiden maksujen maksuohjelmaa, josta käy ilmi Velallisen kunakin Eräpäivänä maksettava Velan ja koron määrä.

- Velalla tarkoitetaan Velkakirjassa yksilöityä Velallisen Velkojilta velaksi saamaa rahamäärää.

- Velan ehdoilla tarkoitetaan allekirjoitettua Velka­kir­jaa, velan yleisiä ehtoja, palve­luhinnastoa, muuta velkasuh­teen osapuolten yhdessä Velan ehdoiksi määräämää asiakir­jaa, muo­dos­taen yhdessä Velkaan sovel­let­ta­van sopi­mus­koko­naisuu­den.

- Velkakirjalla tarkoitetaan Velallisen allekirjoitta­maa velkakirjaa.

- Verkkopalvelulla tarkoitetaan Edustajan ylläpitämää verkkopalvelua, jossa velalliset voivat hakea lainaa ja velkojat voivat antaa lainaa sekä näiden toimintojen tarjoamiseen liittyviä palveluita.

Velan noston edellytykset

Velan nosto edellyttää, että Edustajalle Velkojien edusta­jana on toimitettu tai Edustaja on muutoin saanut haltuunsa Velallisen ajantasaisen kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen, tarvittaessa Velallisen toimival­taisen elimen päätös Velan hyväksymisestä, tarvittavat valtuutukset sekä näihin liittyvät Edustajan edellyttämät selvitykset.

Velka perustuu lainatarjouksen tekemisajankohtana Velkojien tiedossa olleisiin Velallisen antamiin tietoihin muun muassa Velallisen taloudellisesta asemasta, kannattavuudesta, omistussuhteista ja velan käyttötarkoituksesta. Nämä seikat ovat ratkaisevasti vaikuttaneet Velkojien myön­tei­seen lainapäätökseen.

Velkojilla tai Fellow Financella velkojien edustajana on oikeus peruuttaa Velan nostaminen ja peruuttaa Velkakirjan, mikäli Velallinen ei täytä Velan nostamisen edellytyksiä tai ilmenee seikkoja joiden vuoksi Velkojilla tai Fellow Financella on syytä uudelleen arvioida lainapäätöstä.

Velallinen vakuuttaa, että Velallisella on oikeus ja toimivalta sitoutua Velan ehtojen mukaisiin velvoitteisiin ja että kaikki Velan ehtoihin sitoutumi­seksi tarvittavat Velallisen päätökset ja muut toimen­piteet on tehty asianmukaisesti.

Korko

Korko muodostuu Velkakirjassa sovitusta kiinteästä korosta, joka pysyy samana koko laina-ajan. Velan korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Velallisen koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Velka on nostettu Velallisen pankkitilille. Velan kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa Velan ehdoissa sovitun mukaisesti.

Viivästyskorko

Jos Velallinen ei maksa velkasuhteesta johtuvaa maksua siten, että se on maksettu viimeistään Eräpäivänä Asiakasvaratilille, Velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista 15%: viivästyskorkoa Eräpäivästä siihen päivään, jolloin maksu on edellä mainitulla tilillä.

Mikäli edellä mainitun mukaisesti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Velalle Eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen Eräpäivää enintään sadankahdek­san­kymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen Eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Palkkiot, kustannukset ja muut maksut

Velallinen on velvollinen maksamaan Edustajalle Velkakir­jassa yksilöidyt Velan avausmaksun ja tilinhoito­maksun. Velallinen valtuuttaa Edustajan veloittamaan avaus­maksun Velan määrästä Velkaa nostettaessa sekä Edusta­jan sisällyttämään tilinhoito­maksun Velallista sitovasti Maksuohjelmaan.

Velallisen on korvattava Velkojille ja Edustajalle ne kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat Velan, sen korkojen ja velanhoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Velan takaisinmaksu

Velallinen maksaa Velan takaisin Velkojille Edustajan Asiakasvaratilille kuukausittain Maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai Velkojien ja Velallisen erikseen nimenomaisesti sopimana eräpäivänä.

Jos Eräpäivä ei ole pankkipäivä, Velan ja siitä perittävien korkojen sekä Velasta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Velkojilla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisjakson mukainen laina­korko Eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko Velan Eräpäivänä jäljellä olevalle velkamäärälle.

Velan maksuerä muodostuu mahdollisesta avausmaksusta, korosta, maksamatta olevan Velan lyhennyksestä, tilinhoi­to­maksusta ja mahdollisista lisäpalveluiden veloituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät Velkakirjasta ja Maksuohjelmasta.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Velallisella on oikeus maksaa Velka tai sen osa milloin tahansa ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä Edustajalle vähintään 3 päivää ennen aiottua takaisinmaksu­päivää.

Velallinen on velvollinen maksamaan kaikki velkasuhteesta johtuvat maksuvelvoitteensa (mukaan lukien kertyneet korot ja tilinhoitomaksut sekä mahdolliset muut palveluhinnaston mukaiset lisäpalveluiden veloitukset) takaisinmaksupäivänä sekä suorittamaan Edustajalle palveluhinnaston mukaisen palkkion velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Jos Velallinen maksaa velan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta Velkojien saatavasta vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu jäljellä olevaan laina-aikaan. Mikäli Velallinen maksaa koko jäljellä olevan Velan määrän takaisin muulloin kuin Eräpäivänä, korko lasketaan seuraavaan eräpäivään saakka.

Velallisen tiedonantovelvollisuus

Velallisen on toimitettava Edustajalle:

- Velallisen ja, jos Velallinen muodostaa konsernin, sen konsernin tilintarkastettu tilinpäätös liitetietoineen heti tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa lain edellyttämästä tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta;

- asiakkaan tuntemista koskevan sääntelyn noudattamiseksi kulloinkin tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot viipymättä Edustajan pyynnöstä;

- tieto nimensä, osoitteensa ja muiden yhteystietojensa muutoksista viipymättä;

- tiedot liiketoimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista (kuten yritysmuodon tai toimialan muuttuminen, liiketoiminnan lopettaminen tai sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, Velallisen omistuspohjan olennainen muuttuminen ja Velallista koskevat perintätoimenpiteet sekä yrityssaneeraus- tai konkurssihakemus) etukäteen, tai viimeistään muutosten tapahduttua;

- muu Velallisen tai sen konsernin taloudellista tilannetta tai liiketoimintaa koskeva tieto, joka on Velkojille velkasuhteen kannalta tarpeellinen.

Velallinen vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Velallinen on yksin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Edustaja välittää Velallisen antamat tiedot Verkkopalve­luun­sa lähtökohtaisesti sellaisenaan, eikä ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Velkojat tai Edustaja eivät vastaa hakemustiedoissa tai Velkakirjassa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Velallisen ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä julkisista rekistereistä saatavien tietojen kanssa. Velkojilla ja Edustajalla Velkojien edustajana on oikeus varmistaa, että Velallisen antama puhelinnumero on oikea ja Velallisen käytössä.

Edustajalla on oikeus laskuttaa Velalliselta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Velan irtisanominen

Velkojilla ja Edustajalla Velkojien edustajana on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Velka korkoineen ja muine maksuineen Velallisen välittömästi takaisin maksettavaksi, jos

 - Velallinen on jättänyt maksamatta erääntyneen lyhennyksen, koron tai Velan ehtojen mukaisen muun suorituksen;

 - Velallinen lopettaa liiketoimintansa tai olennaisen osan siitä tai poistetaan kaupparekisteristä tai muuttaa toimialansa olennaisesti toiseksi tai jos Velallisen omistussuhteissa on tapahtunut olennainen muutos;

 - Velallinen on Velkaa hakiessaan antanut virheellisen tiedon tai salannut Velan myöntämiseen vaikuttavia seikkoja tai velkasuhteen kuluessa on olennaisesti rikkonut sopimuskohdan 8 mukaista tiedonantovelvollisuutta;

- Velallinen on muutoin syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen;

- Velallinen haetaan tai hakeutuu itse konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan tai myöntää maksukyvyttömyytensä;

- Velkojat ja/tai Edustaja Velkojien edustajana katsoo perustellusta syystä Velan sopimuksen mukaisen suorituksen vaarantuneen.

Mikäli Velkojat tai Edustaja Velkojien edustajana ei, huoli­matta jonkin näiden velan yleisissä ehdoissa olevan erään­nyttä­mis­perusteen olemassaolosta, vetoa erään­nyttämis­perusteeseen välittömästi sen havaittuaan, eivät Velkojat luovu eräännyttämisperusteesta Velalliseen nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Siirtäminen

Velallisella ei ole oikeutta siirtää velkasuhteeseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Velkojilla ja Edustajalla Velkojien edustajana on oikeus siirtää velkasuhteeseen perustuvat oikeudet ja/tai velvollisuudet kolmannelle kokonaan tai osittain. Edusta­jalla Velkojien edustajana on myös oikeus siirtää pelkästään yksittäisen Velkojan oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava Velalliselle.

Erilliset velkasuhteet ja niiden siirrettävyys

Jokaisessa Velkakirjassa on niin monta erillistä velkasuhdetta kuin kussakin Velkakirjassa on Velkojia ja jokaisen Velkojan oikeudet kyseisen velkakirjan nojalla ovat erikseen siirrettävissä Verkkopalvelussa toiselle velkojalle.

Tietojen luovuttaminen

Velkojilla ja Edustajalla on oikeus luovuttaa ja hankkia Velallista koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Edustajalla on oikeus luovuttaa tieto Velallisen Velan ehtoihin perustuvien maksuvelvoitteiden laimin­lyönnistä luottotietorekisteriin.

Velallisen valtuutus

Velallinen valtuuttaa Fellow Finance Oyj:n ottamaan puolestaan vastaan Velkojien Velallisille tekemät ilmoitukset sekä Velallisen ohjeiden mukaan antamaan Velkojan puolesta ilmoituksia Velkojille. Velallinen valtuuttaa Fellow Finance Oyj:n välittämään Velkakirjan mukaiset ja Fellow Financen asiakasvaratilille maksamansa lainan takaisinmaksuerät Velkojille. Valtuutusta ei voi erikseen peruuttaa ja se on voimassa velkasuhteen voimassaolon ajan.

Ilmoitukset

Kaikki osapuolten väliset ilmoitukset annetaan Edustajalle kunkin osapuolen edustajana. Osapuolten väliset ilmoituk­set voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta Verkkopalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Verkko­palvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Verkko­palvelussa toimitetaan osapuolille tieto heidän Edustajalle ilmoittamiinsa sähköposti­osoitteisiin, ellei osapuoli ole tätä kieltänyt.

Velallinen valtuuttaa Edustajan ottamaan edustajanaan vastaan Velkojien Velalliselle tekemät ilmoitukset sekä Velallisen ohjeiden mukaan antamaan Velallisen puolesta ilmoituksia Velkojille.

Oikeus muutoksiin

Velkojilla tai Edustajalla on oikeus muuttaa Velan ehtoja ilmoittamalla muutoksista Velalliselle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Velallisen velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Velalliselle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Muutos tulee voimaan ilman Velallisen hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muussa tilanteessa Velallisen katsotaan hyväksyneen ehtojen muutokset, jollei Velallinen muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.

Ylivoimainen este

Velkojat ja/tai Edustaja ei vastaa vahingoista, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Velkojien tai Edustajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Edustaja ilmoittaa Velkojien tai Edustajan kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista Verkko­palvelussaan.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Velkasuhteeseen ja Velan ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli velkasuhteesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkais­taan riita-asiat Velallisen kotipaikan käräjä­oikeudessa. Jollei Velallisella ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjä­oikeudessa.